هادی شکوری

جلسه دوام آوردن لیدر هادی شکوری

جلسه لیدر هادی شکوری

۵ دلیل شکست در نتورک لیدر هادی شکوری

صدای قلب لیدر هادی شکوری

پیش به سوی نه شنیدن لیدر هادی شکوری

رسالت در نتورک مارکتینگ هادی شکوری

پرزنت لیدر هادی شکوری

ویس آموزشی چرخه نگرش لیدر هادی شکوری

جلسه رشد-لیدر هادی شکوری

جلسه لیدر هادی شکوری

ویس سمینار سه تن از لیدرهای بزرگ ایران