جلسه صوتی کوتاه

جلسه مثبت پنج لیدر سهیل شهبازی

لیدر حامد فتوحی

لیدر وحید شهبازی

لیدر ناشناس(نگرش دلی)

لیدر محمد ابراهیمی

لیدر مهدی خمان

لیدر علی یزدی

لیدر عارف حبابی

لیدر میلاد آیینه

لیدر حسام ملک محمدی

لیدر امین قیدرلویی

لیدر علی رضایی