شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

id: 21439
بازدید: 12235

تا بحال شده بخواهید فروشی انجام دهید ولی نمیدونید از کجا شروع کنید؟

از چه قوانین پیروی کنید؟

چه نکاتی را باید رعایت کنید؟

اصلا نگران نباشید با ما همراه باشید تا یاد بگیریم چه نکاتی را در فروش باید رعایت کنیم

 

ﻓﺮوش ﺑﺎﯾﺪﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری و رو در رو ﺑﺎﺷﺪ

ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮل و ﻓﺮوش اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻓﺮوش ﻣﻮﻓﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ:

  • ۱- احساس همدردی

ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی اﺣﺴﺎس ﻫﻤﺪردی ﮐﻨﯿﻢ.ﭼﮕﻮﻧﻪ؟

ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎد و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ ,ﻣﺜﻼ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﻣﻦ ﺧﻮدم ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻢ و ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻮاب ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻗﻄﻌﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ .

ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ از ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﺋﯿﺪ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ(ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ) در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺒﻮغ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

  •  ۲- ارزش گذاری روی محصول

ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ارزﺷﮕﺬرای ﺑﺮروی ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻮده,ﺷﻤﺎﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ ارزش ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮﯾﺪ و ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت وﯾﮋه و ﺧﻮاص ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺲ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺸﺎورهﮐﻨﯿﺪ.

  •  ۳- عدم احساس نیاز

ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ.

(ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاد، ﯾﮑﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاد، ﺧﺐ ﮐﻪ ﭼﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮه)

ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و ﮐﺎﻣﻼ ﺷﮑﻢ ﺳﯿﺮی را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﻣﺸﺘﺮی راﺿﯽ ﺑﻮد هم میتونید ۲ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﻬﺶ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻣﺜﻼ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﺮی زﯾﺎدی دارم ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ ﺑﺨﺮی ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ ﻧﺨﺮی.

این سه اصل رو رعایت کنید تا سوپر سوپر سوپر استار فروش شوید

در مطلب بعدی نبایدهای فروش را نام میبریم کارهایی که نباید در فروش انجام دهید

 

منبع:مارکت ام ال ام

مطلب پیشنهادی: نکات شروع در شهر جدید

چه احساسی نسبت به این اطلاعات داشتید؟

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دسته بندی ها

دسته‌بندی نشده

نویسنده

مارکت ام ال ام
وقتی میشنویم نتورکر عزیزی با آموزش های مارکت اِم اِل اِم ، تیم فروش منظمی راه اندازی کرده است ، بسیار خوشحال میشویم