لیدر محمد شاکری

پک تیم سازی به سبک رندی گیج

همایش برترین لیدرهای شرکت تلفیق هنر

جلسه لیدر محمد شاکری در کشتی

باور از نگاه لیدر محمد شاکری

ویس جلسه لیدر محمد شاکری