لیدر سهراب روشن

پک تیم سازی به سبک رندی گیج

پدر بزرگ نتورک ایران لیدر سهراب روشن

ویس انگیزشی لیدر سهراب روشن

ویس شکستن چهار چوب های ذهنی لیدر سهراب روشن