محمد شاکری

همایش برترین لیدرهای شرکت تلفیق هنر

ویس انگیزشی تاپ لیدر محمد شاکری

جلسه لیدر محمد شاکری در کشتی

باور از نگاه لیدر محمد شاکری

ویس جلسه لیدر محمد شاکری

صدای جلسه لیدر محمد شاکری

جلسه تصویری محمد شاکری(لول یک امین فومنی)