آخرین آموزش ها

وادار کردن افراد به تصمیم گیری

مدیریت چالش های هزاره سوم(دکتر جعفری)

فالو زندگی ویجی اسواران

ترینینگ ارتباط ۲ جانبه

ترینینگ تغییر(ویجی اسواران)

سال اول شما در بازاریابی شبکه ای

ادی فای پاتمن

صدای لیدر طاهر مسگری

صدای لیدر کاظم جهانی

صدای لیدر حاج عباس چگنی

صدای لیدر امیر هاشمی

صدای امیر الوندی