40 اصل نتورک

چهل اصل از اصول موفقیت در نتورک – لیدر کریم خادمی