٤ اصل پاتمن

آیا از تیم و سازمان خود نا امید شده اید؟پاتمن

ویدیو اشتیاق از پاتمن

کتاب صوتی مورون

قانون ۳ بازاریابی شبکه ای

دانلود آموزش هفت روز برنامه ریزی(پاتمن)