لیدر پرسپولیس عباس گدا

پک تیم سازی به سبک رندی گیج