لیدر های بیز

پک تیم سازی به سبک رندی گیج

جلسه گذشته و آینده از لیدر محمد قاسمی

جلسه چرا نتورک لیدر امین قیدرلویی

جلسه لیدر محمود خوش نظر

جلسه پر انرژی و اطلاعات تاپ لیدر بهزاد قنبری