لیدر های بادران

جلسه abc (نظام باورها) دکتر مجید معین

پک تیم سازی به سبک رندی گیج

جلسه شخصیت شناسی اینیاگرام از استاد مجید معین

آموزش مدل های رفتاری DISC از لیدر عادل زارعی

جلسه دوام آوردن از لیدر حمید احمدی

جلسه ی قانون جذب استاد مجید معین

سمینار چرا نتورک لیدر امیرحسین جنتی

جلسه لیدر قائم پناه