لیدر نتورک

پک لیدرپلاس

جلسه abc (نظام باورها) دکتر مجید معین

آماده کردن افراد برای شروع تیم سازی

سلسله جلسات لیدر سازی جلسه ی دوم (آموزشیاری)

پک تیم سازی به سبک رندی گیج

کار کردیم ولی جواب نگرفتیم،لیدر حسین نعمتی

جلسه دوام آوردن از لیدر حمید احمدی

لیدر کیست؟ لیدرشیپ چیست؟ از کریس بریدی

لیدر علی یزدی

صدای لیدر حاج عباس چگنی