لیدر نتورک

پک تیم سازی به سبک رندی گیج

کار کردیم ولی جواب نگرفتیم،لیدر حسین نعمتی

جلسه دوام آوردن از لیدر حمید احمدی

لیدر کیست؟ لیدرشیپ چیست؟ از کریس بریدی

لیدر علی یزدی

صدای لیدر حاج عباس چگنی