لیدر نتورک چیست

پک لیدرپلاس

جلسه abc (نظام باورها) دکتر مجید معین

آماده کردن افراد برای شروع تیم سازی

سلسله جلسات لیدر سازی جلسه ی دوم (آموزشیاری)

پک تیم سازی به سبک رندی گیج

کار کردیم ولی جواب نگرفتیم،لیدر حسین نعمتی

جلسه دوام آوردن از لیدر حمید احمدی

صدای لیدر حاج عباس چگنی