لیدر نتورک چیست

پک تیم سازی به سبک رندی گیج

کار کردیم ولی جواب نگرفتیم،لیدر حسین نعمتی

جلسه دوام آوردن از لیدر حمید احمدی

صدای لیدر حاج عباس چگنی