لیدر مجید معین

جلسه abc (نظام باورها) دکتر مجید معین

پک تیم سازی به سبک رندی گیج

قسمت دوم جلسه شخصیت شناسی اینیاگرام دکتر مجید معین

جلسه شخصیت شناسی اینیاگرام از استاد مجید معین

جلسه ی قانون جذب استاد مجید معین

نحوه انتقال اطلاعات از نیمکره چپ به راست لیدر مجید معین

جلسه جدید لیدر مجید معین – چرا نتورک ۲