لیدر مجید معین

پک تیم سازی به سبک رندی گیج

قسمت دوم جلسه شخصیت شناسی اینیاگرام دکتر مجید معین

جلسه شخصیت شناسی اینیاگرام از استاد مجید معین

جلسه ی قانون جذب استاد مجید معین

نحوه انتقال اطلاعات از نیمکره چپ به راست لیدر مجید معین

جلسه جدید لیدر مجید معین – چرا نتورک ۲