لیدر سهیل شهبازی

پک تیم سازی به سبک رندی گیج

سهیل شهبازی ، بخشی از سمینار دیدگاه و تفکر

جلسه مثبت پنج لیدر سهیل شهبازی