لیدر سازی در نتورک

پک لیدرپلاس

آماده کردن افراد برای شروع تیم سازی

سلسله جلسات لیدر سازی جلسه ی دوم (آموزشیاری)

پک تیم سازی به سبک رندی گیج