لیدر حامد فتوحی

پک تیم سازی به سبک رندی گیج

ویس زنده کردن قهرمان درون لیدر حامد فتوحی نژاد

چرخه ادراک-لیدر محمد جوادپور

لیدر حامد فتوحی