لیدر بادران

جلسه abc (نظام باورها) دکتر مجید معین

پک تیم سازی به سبک رندی گیج

جلسه شخصیت شناسی اینیاگرام از استاد مجید معین

آموزش مدل های رفتاری DISC از لیدر عادل زارعی

دانلود جلسه صوتی لیدر خانم آنیتا یاری

سمینار سهیل شهبازی

جلسه غیر رسمی لیدر فرهاد غلام زاده

لیدر وحید شهبازی

لیدر علی یزدی

لیدر حمید وهاب زاده