لیدر امین فومنی

پک تیم سازی به سبک امین فومنی

پک تیم سازی به سبک رندی گیج

فایل ۴ دقیقه ای امین فومنی

جلسه هفتگی صوتی از امین فومنی

اشتراک ویژه اساتید

دو ویدئو دیده نشده از استاد امین فومنی

پک حرفه ای صدای لیدرها