تیم ماشین سازی در لیگ برتر

پک تیم سازی به سبک امین فومنی

پک تیم سازی به سبک رندی گیج

پک تیم سازی به سبک پاتمن

استراتژی کامل هندلینگ تیم در نتورک