تیم ماشین سازی در جدول

پک تیم سازی به سبک رندی گیج

پک تیم سازی به سبک پاتمن