تیم ماشین سازی در جام تخت جمشید

پک تیم سازی به سبک رندی گیج

پک تیم سازی به سبک پاتمن