تیم فوتبال ماشین سازی شهرداری تبریز

پک تیم سازی به سبک امین فومنی

پک تیم سازی به سبک رندی گیج

پک تیم سازی به سبک پاتمن