تیم تراکتورسازی در pes 2018

شبکه سازی سریع با تکنیک “فرم گزینش”

آماده کردن افراد برای شروع تیم سازی

پک تیم سازی به سبک امین فومنی

پک تیم سازی به سبک رندی گیج

پک تیم سازی به سبک پاتمن

کتاب بقا در بازاریابی شبکه ای