بادران جمع حرفه ای ها

جلسه abc (نظام باورها) دکتر مجید معین

پک تیم سازی به سبک اریک وور

دانلود نسخه کامل کتاب حرفه ای ها

قسمت دوم جلسه شخصیت شناسی اینیاگرام دکتر مجید معین

جلسه شخصیت شناسی اینیاگرام از استاد مجید معین

آموزش مدل های رفتاری DISC از لیدر عادل زارعی

جلسه دوام آوردن از لیدر حمید احمدی

جلسه ی قانون جذب استاد مجید معین