اموزش حرفه ای نتورک مارکتینگ

جزوه اصول و خط قرمزهای تیم داری

پک تیم سازی به سبک رندی گیج

پک تیم سازی به سبک پاتمن

آموزش”۹ سنگ بنا”

آموزش حرفه ای آپشن مالی (ایمانی کردن فرد برای شروع این تجارت)