اصول تیم سازی در نتورک

شبکه سازی سریع با تکنیک “فرم گزینش”

آماده کردن افراد برای شروع تیم سازی

پک تیم سازی به سبک امین فومنی

جزوه اصول و خط قرمزهای تیم داری

پک تیم سازی به سبک رندی گیج

پک تیم سازی به سبک پاتمن

کتاب بقا در بازاریابی شبکه ای

استراتژی کامل هندلینگ تیم در نتورک