لیدر محسن فرهمند

جلسه آموزش زمینه سازی و دعوت

ویس سمینار سه تن از لیدرهای بزرگ ایران