سهیل شهبازی

جلسه ی فوق العاده انگیزشی از لیدر سهیل شهبازی

سهیل شهبازی ، بخشی از سمینار دیدگاه و تفکر

سمینار سهیل شهبازی

پک ۴ وویس جدید از سه لیدر بزرگ ایران و یک جلسه هفتگی

جلسه مثبت پنج لیدر سهیل شهبازی