صوتی

پک لیدرپلاس

مديريت يا رهبريت؟

جلسه abc (نظام باورها) دکتر مجید معین

آماده کردن افراد برای شروع تیم سازی

سلسله جلسات لیدر سازی جلسه ی دوم (آموزشیاری)

پکیج صوتی راهنمای درون استر هیکس

پک تیم سازی به سبک امین فومنی

پک تیم سازی به سبک رندی گیج

قسمت دوم جلسه شخصیت شناسی اینیاگرام دکتر مجید معین

همایش برترین لیدرهای شرکت تلفیق هنر

دوره القا ذهنی کوین ترودو

جلسه شخصیت شناسی اینیاگرام از استاد مجید معین