کریم خادمی

چهل اصل از اصول موفقیت در نتورک – لیدر کریم خادمی