اساتید ایرانی

جلسه لیدرشیپ تاپ لیدر های بزرگ بادران

۸۵ نکته طلایی راهبران ارشد(پیش به سوی لیدری)

سمینار تصویری راز چراغ جادو دکتر محمود معظمی

جلسه راز ورودی گرفتن تاپ لیدر سیاح

آموزش فالو ریشه ای

جلسه لیدر رضا امیری در کیش

پک کامل هدف گذاری و رسیدن به آن

تصویرسازی ذهنی و تکنیک های آن

پک لیدرپلاس

جلسه abc (نظام باورها) دکتر مجید معین

آماده کردن افراد برای شروع تیم سازی

سلسله جلسات لیدر سازی جلسه ی دوم (آموزشیاری)