اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﺧﺼﻮص ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن

اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﺧﺼﻮص ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎنامتیاز خود را ثبت کنید اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﺧﺼﻮص ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و ﺑﺮﺳﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن و ﺗﺨﻠﻒ ﺷﯿﻔﺖ ، ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮراي راﻫﺒﺮداري ﺗﺠﺎرت ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدﯾﺪ : 1 – اﻓﺮادي ﮐﻪ در ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮژان […]