برترین های آذر ماه

برترین های نیوشا

برترین های آذر ماهامتیاز خود را ثبت کنید برترین فروشندگان شخصی تهران – اولین استان برترین فروشندگان شخصی اصفهان – دومین استان ردیف نام و نام خانوادگی مبلغ فروش شخصی ردیف نام و نام خانوادگی مبلغ فروش شخصی 1 فرشيد بَرين 501,477,804 1 علی چلنگر 518,570,398 2 زهرا قویدل 287,592,880 2 یاسر الیکی 390,139,303 3 […]

برترین های آبان ماه

برترین های نیوشا

برترین های آبان ماهامتیاز خود را ثبت کنید برترین فروشندگان شخصی تهران – اولین استان برترین فروشندگان شخصی اصفهان – دومین استان ردیف نام و نام خانوادگی مبلغ فروش شخصی ردیف نام و نام خانوادگی مبلغ فروش شخصی 1 زهرا قویدل 274,900,522 1 بهاره قاسمی بردنجانی 165,870,737 2 سمانه سهیلی نیا 229,365,667 2 آرش برگزیده […]

برترین های مهر ماه

برترین های نیوشا

برترین های مهر ماهامتیاز خود را ثبت کنید برترین فروشندگان شخصی تهران – اولین استان برترین فروشندگان شخصی اصفهان – دومین استان ردیف نام و نام خانوادگی مبلغ فروش شخصی ردیف نام و نام خانوادگی مبلغ فروش شخصی 1 ندا تابش مفرد 194,758,239 1 یاسر الیکی 470,518,304 2 زهره طاهري نژاد كني 191,699,307 2 آرش […]

برترین های شهریور ماه

برترین های نیوشا

برترین های شهریور ماهامتیاز خود را ثبت کنید برترین فروشندگان شخصی تهران – اولین استان برترین فروشندگان شخصی اصفهان – دومین استان ردیف نام و نام خانوادگی مبلغ فروش شخصی ردیف نام و نام خانوادگی مبلغ فروش شخصی 1 زهره طاهري نژاد كني 205,515,856 1 آرش برگزیده 263,839,160 2 سارا جهانی کمجانی 162,785,853 2 محمد […]

برترین های مرداد ماه

برترین های نیوشا

برترین های مرداد ماهامتیاز خود را ثبت کنید برترین فروشندگان شخصی تهران – اولین استان برترین فروشندگان شخصی اصفهان – دومین استان ردیف نام و نام خانوادگی مبلغ فروش شخصی ردیف نام و نام خانوادگی مبلغ فروش شخصی 1 زهرا قویدل 451,967,690 1 آرش برگزیده 273,300,762 2 زهره طاهري نژاد كني 213,194,150 2 بهاره قاسمی […]

برترین‌های تیرماه

برترین های نیوشا

برترین‌های تیرماهامتیاز خود را ثبت کنید برترین فروشندگان شخصی تهران – اولین استان برترین فروشندگان شخصی اصفهان – دومین استان ردیف نام و نام خانوادگی مبلغ فروش شخصی ردیف نام و نام خانوادگی مبلغ فروش شخصی 1 سارا جهانی کمجانی   212,100,806   1 علی چلنگر   360,473,080   2 فرشاد طهماسبی   195,171,762   […]

برترین‌های خرداد ماه

برترین های نیوشا

برترین‌های خرداد ماهامتیاز خود را ثبت کنید برترین فروشندگان شخصی تهران – اولین استان برترین فروشندگان شخصی اصفهان – دومین استان ردیف نام و نام خانوادگی مبلغ فروش شخصی ردیف نام و نام خانوادگی مبلغ فروش شخصی 1 سارا جهانی کمجانی   224,672,147   1 سید سعید کاظمی   152,872,621   2 فرشاد طهماسبی   […]

برترین های اسفند ماه

برترین های نیوشا

برترین های اسفند ماهامتیاز خود را ثبت کنید برترین فروشندگان شخصی تهران – اولین استان برترین فروشندگان شخصی اصفهان – دومین استان ردیف نام و نام خانوادگی مبلغ فروش شخصی ردیف نام و نام خانوادگی مبلغ فروش شخصی 1 پوریا متشکر حدادان 294,086,838 1 وحید سرجوئی 369,519,884 2 مریم قره داغی 219,058,209 2 علی چلنگر […]