خانه » گروه نتورکرها
0
تاریخ عضویت: 2 دسامبر 2017
فارس
خیلی خوشحال هستیم که به لطف خدا توانسته ایم، خدمت کنیم به انسان ها برای زندگی بهتر. خدایا هزاران مرتبه بار شکرت، بابت تمام نعمت هایت. خدایا به ما لطفی عنایت فرما که عالی زندگی کنیم و دنیا را جای بهتری برای زندگی کردن کنیم. خدایا شکرت... امیدواریم از این آموزش ها چیزهای ارزشمندی یاد بگیرید، و تصمیم بگیرید حرفه ای شوید، امیدواریم روز به روز بهتر شویم، با رشد شخصی خودمان. به یاری خدا و همت خودمان که همه ما خوشبخت و ثروتمند، زندگی کنیم. از هر چیزی که هستیم باید بخوایم که بهتر بشیم. ما انسان هستیم و ماهیت ما انسان ها این است که روز به روز بهتر شویم و مهم نیست که اولین باشی، بلکه مهم اینه که بخوای عالی و بهترین باشی و هر لحظه اراده کنیم میتونیم، فقط کافیه اراده کنیم و چه لحظه ای بهتر از الان.
0 نوشته تعداد نوشته های آنلاین
1 محصول تعداد محصولات آنلاین
19 فروش مستقیم تعداد فروش های مستقیم
43 بازاریابی تعداد کلیک های معتبر