عناوین دروس و پودمان‌های مصوب در شرکت بادران

اخبار بادران

  به گزارش روابط عمومی بادران دوره اموزشی پودمانی که بر اساس نیازسنجی شغلی و به صورت پودمانی شکل می گیرد، مجموعه‌ای از چند درس وابسته به هم است که مکمل هم بوده و مهارتی خاص را آموزش می‌دهند و مجموعه چند پودمان یک «دوره آموزشی پودمانی» را شکل خواهند داد . برخی از مزایای به‌کارگیری نظام آموزشی پودمانی پرهیز از زیادآموزی ،کاهش هزینه‌ها با تمرکز روی آموزش‌های ضروری ،برنامه‌ریزی آموزشی بر اساس نیازهای شغلی می باشد.
عناوین دروس و پودمان های مصوب و شرایط آن به شرح زیر می باشد

نویسنده این اطلاعات

فعلا که شب و روزمون شده نتورک مارکتینگ و خدمات رسانی با گروه تحقیقاتی نتورک مارکتینگ