خانه » اخبار » فوژان شبکه تجارت پاسارگاد » اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﺧﺼﻮص ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن

اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﺧﺼﻮص ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن

ا&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۲۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۰; در &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۲;ص &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;زار&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;ن

&#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۰۲; از &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۱۷۸; و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۳۴۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ن &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;زار&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;ن و &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۳۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۷۴; ، &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; ا&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۱۶;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;م &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;راي را&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۹۸;داري &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;رت &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;د &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۸;ح ز&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۶۶;ذ &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;د&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۴; :
۱ – ا&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;ادي &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; در &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۶۲;ژان &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۰;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;رت &#۶۴۳۴۴;ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;د &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۲;ان &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;زار&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;ب &#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;ه &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;ز&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; در &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۶۲;ل &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۷۴; روز از &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۰; &#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۰۲; از &#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۲۶۲; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;ه &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;د در &#۶۵۱۷۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۰; د&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸;ي &#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;ه &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۴; .
۲- &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۰۲; از &#۶۴۴۰۴;ذ&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۴; دو &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ه از &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۰; &#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;م ، &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;زار&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;ز&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۲۶۲; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;ه &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;د و &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۴۶; از &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ه &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۳۴۵;&#۶۵۱۹۸;ي &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ن &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۰۹; روز از &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۰; &#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۲۶۲; در &#۶۵۱۷۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۰; د&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸;ي &#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;ه &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۴;.
۳- از &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۰; &#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;م ، &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;زار&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;ز&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۲۶۲; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;ه &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;د و &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۳۴۵;&#۶۵۱۹۸;ي &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ن &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۴; روز از &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۰۲; از گذ&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ه  ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﻐﻮ در ﺗﯿﻢ دﯾﮕﺮي ﺛﺒﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ .
&#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;س &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;ات &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۲;م &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;دد ا&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;اد &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۲۶۲;ع &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي ۱ و ۲  از ﺳﻮي اﻓﺮاد و ﺗﯿﻢ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺷﯿﻔﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﺎ ﺷﯿﻔﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﺷﯿﻔﺖ ﺷﻮﻧﺪه رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۳۴; :در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۸; ي اول &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;د &#۶۵۲۰۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;ه و&#۶۵۲۰۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;ت دو &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ه &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۳۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;ون &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۶۲;ر&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۴; و در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۹۴;ي &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;ت &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ه &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۳۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;ون &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۶۲;ر&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;د&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;.
ب -&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;زار&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;ب &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۸۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵;ي &#۶۵۲۰۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;ت &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ه &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۳۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;ون &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۶۲;ر&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;دد.
 تبصره 1 : در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ مﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮي اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺮتیب ﺷﯿﻘﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺑﺪون ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

تبصره ۲ : هرماهه فهرست کر بازاریابان شیف کنندگان و شیفت شوندگان ( بدون درج نام و یا حذف دو رقم سمت راست کد مربوطه )از طریق سایت شرکت اطلاع رسانی می گردد .

تبصره ۳ : زمان اجرایی تعلیق شیفت ابتدای ماه بعدی محاسبه میگردد و پورسانت ماه جاری ایشان پس از اخذ رفع تعلیق پرداخت خواهد شد . 

این اطلاعیه از زمان درج اعمال میگردد . 

    

نویسنده این اطلاعات

فعلا که شب و روزمون شده بازاریابی شبکه ای و خدمات رسانی به نتورکران با استفاده از سایت بزرگ و معظم مارکت ام ال ام

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی و غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.